Vážení tanečníci,

Jsme rádi, že jste si vybrali  právě nás. 

Při naší práci s lidmi se dostáváme do styku také s některými Vašimi důležitými osobními údaji. Velmi si vážíme toho, že nám své osobní údaje poskytujete, a proto s nimi zacházíme opatrně a uvážlivě.

 Jak s Vámi poskytnutými osobními údaji nakládáme?

 

1. Obecná část

Zásady se vztahují na všechny klienty nebo potenciální klienty Taneční školy Do-tanečních (www. do-tanecnich.cz)

Správce údajů
Jan Košťál – lektor

Ing. Nela Košťálová – lektorka

Bydlištěm: Okružní 755, Včelná 373 82

Kontaktní údaje:
info:do-tanecnich.cz

Tel.:734 754 166

 

2. Vymezení zpracovávaných údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nám poskytujete dobrovolně výhradně Vy v souvislosti s využíváním našich služeb – např.: přihlášením se do tanečního kurzu nebo pro nabídku kurzů apod.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu

Existují takové právní důvody, na jejichž základě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu. Těmi důvody je zejména plnění smlouvy – bez zpracování některých Vašich údajů bychom taneční akce, které pořádáme, pořádat nemohli. Níže najdete seznam osobních údajů, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu na základě specifikovaného právního důvodu.

i. Plnění smlouvy

a. Jméno a příjmení
b. Email
c. Telefon
d. Pohlaví
e. Navštěvované kurzy popř. jiné taneční akce pařádané – Do-tanečních

ii. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (vyžadujete-li zaslat fakturu)

a. Název společnosti
b. Sídlo
c. IČ a DIČ
d. Popř. fakturační údaje, jedná-li se o fyzickou osobu

Zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu

Druhou skupinou jsou osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. K naší práci tyto údaje nutně nepotřebujeme, nicméně z důvodu zajištění pro Vás komfortnějších služeb Vás o Váš souhlas žádáme.

i. Udělení souhlasu

a. Email – k zasílání zpráv o tanečních lekcích, které pořádáme
b. Audiovizuální záznamy z námi pořádaných tanečních akcí – k propagačním účelům

 

3. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že uplatníte Vaše práva a Vaše žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

i. Právo na přístup k osobním údajům – Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným Správcem.
ii. Právo na opravu – Můžete Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
iii. Právo na výmaz – Můžete Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
iv. Právo odvolat souhlas – Můžete kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
v. Právo vznést námitku – Pokud Správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.
vi. Právo na omezení zpracování – V určitých případech můžete požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení Vašich námitek).
vii. Právo na přenositelnost údajů – Můžete požádat Správce, aby Vám či třetí osobě předal osobní údaje, které o Vás na základě smlouvy či Vašeho souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena Vaše možnost podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

V Českých Budějovicích dne 20. 8. 2021
Ing. Nela Košťálová